menu

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracovávám Tvé osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a platnými právním předpisy České republiky.
 2. Jsem správce osobních údajů: Jan Fodor | IČ 88574903 | Na Výsluní 11, 362 63 sídlem Dalovice | Zapsán na ŽÚ v K. Varech. Tvé osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí koučovacích služeb a online marketingu. Dále pro personalizaci reklam Google a optimalizace webových stránek www.umenisebevedomi.cz pomocí souborů Cookie. Zákonným důvodem zpracování je poskytnutí služeb v oblasti osobního rozvoje a především v oblasti koučinku zvyšování sebevědomí.
 3. Tvé osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa. Případně identifikační číslo, objednáš-li si mé služby pro firmu. Pro poskytnutí mých služeb však vždy stačí jen Tvá emailová adresa. Tvoji emailovou adresu a osobní údaje nepředávám třetím stranám a ani je nevyužívám za účelem emailového marketingu.
 4. Přijal jsem všechna právní i technická opatření, aby nemohlo dojít k odcizení či zneužití Tvých osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě.
 5. Tvé osobní údaje zpracovávám po dobu poskytování koučovacích služeb a lhůt definovaných zákonem.
 6. Máš plné právo požadovat ode mě přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Máte právo na smazání osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Jakékoliv dotazy k ochraně osobních údajů Ti zodpovím na: honza@umenisebevedomi.cz.
 7. Používám v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace reklamy, sběru anonymních dat a pro analytické účely na webu www.umenisebevedomi.cz tzv. soubory cookie. Použitím mého webu souhlasíš s využitím souborů cookies.
 8. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů akceptuješ, vyjadřuješ zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Souhlasíš s tím, budu zpracovávat Tvé osobní v níže uvedeném rozsahu.
 10. Jako kupující odesláním poptávky prohlašuješ, že si byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasíš s těmito skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v poptávce: Jméno, příjmení, e-mailová adresa v elektronické podobě.

Tyto webové stránky využívají soubory Cookie. Používáním webových stránek souhlasíte s použitím cookies. Aktualizováno 31.12.2018. Tyto webové stránky provozuje Jan Fodor | IČ 88574903 | Na Výsluní 11, 362 63 sídlem Dalovice | Zapsán na ŽÚ v K. Varech. Tyto webové stránky využívají soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a přizpůsobení webových stránek. Informace takto získané sdílím se společnostmi Google a Seznam. Webové stránky využívají tyto druhy Cookies: Nutné: Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránek. Webová stránka bez těchto cookies nemůže správně fungovat. Statistické: Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Marketingové: Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Kódy (scripty třetích stran): Na tomto webu trvale používám kódy (scripty) od společnosti Google. Tyto kódy (scripty) mi slouží k analýze dat z rozhraní Google Analytics. 

 Další zpracovatelé vašich osobních údajů: 

Google – https://policies.google.com/privacy/update (na webu využíváme měřící kódy pro webovou analytiku, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele). 

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update (protože máme na webu Facebook Pixel, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele – v současně době je pixel neaktivní). 

Účetní Drahomíra Boudová – https://www.boudova.cz (vystavené faktury jsou uložené u tohoto zpracovatele a v online fakturačním systému Idoklad).

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky (dále “podmínky” nebo “OP”) platí pro nákup na webové stránce www.umenisebevedomi.cz
 2. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím fyzické osoby., se sídlem na adrese Na Výsluní 11, 362 63 Dalovice, IČ 88574903, DIČ CZ05688442, zapsan. Zapsán na ŽÚ v K. Varech. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.umenisebevedomi.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.umenisebevedomi.cz.
 5. Předmět koupě je produkt podléhající duševnímu vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA

1. Předmětem smlouvy je prodej zboží a vzdělávacích produktů. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.umenisebevedomi.cz.

2. Veškeré informace, týkající se objednávky, označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH poskytuje prodávající na webové stránce www.umenisebevedomi.cz. u daného produktu. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávka

1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání zboží v PDF verzi je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru může být omezena funkcionalita.

 

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE

1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

2. U vybraných produktů (kniha v pevné vazbě) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB PLATBY

Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Možnosti plateb

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

– online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

– rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

– bankovním převodem na základě faktury

Forma platby je jednorázová.

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

V případě online produktů (kniha v PDF verzi, audionahrávka) se dodáním rozumí doručení odkazu ke stažení produktu na emailovou adresu kupujícího.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (živé akce, knihy, audionahrávky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

3. Nejpozději 30. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

4. Odešlete informace prosím emailem na honza@umenisebevedomi.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese honza@umenisebevedomi.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese honza@umenisebevedomi.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 27. června 2019.

© Obsah webu chrání moje sebevědomí. A taky zákon. Používáním webu souhlasíte se zvýšením sebevědomí. A využitím cookies.